VOGUE JAPAN - CULTURE OF THE KIMONO

Miki Ehara & Chiharu Okunugi, Salins de Giraud, 2017